Válaszd az Expressone szállítást, és kérd csomagod házhoz vagy az ország több pontján lévő átvevőhelyre. Szállítási időpontot rugalmasan tudod változtatni az Expressone oldalán!

Általános szerződési feltételek

Fizetési mód: Vásárolj Most, Fizess Később

izzypay

 

Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció:

1 Mit jelent a „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás?
Az Online Áruházat működtető Kereskedő biztosíthatja a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót a vásárló (Fogyasztó) részére, ha Fogyasztóval szemben fennálló követelése (azaz az Áru(k) ellenértéke) tekintetében az Izzypay Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 13., cégjegyzékszám: 01-10-141764) - a továbbiakban: Izzypay Zrt. - kötött szerződése
alapján ezen követelés a szerződő felek akarata szerint átruházásra kerül és Fogyasztó megfelel a
„Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás feltételeinek”, illetve amikor azt a Kereskedő maga kívánja
biztostani a Fogyasztó részére az Izzypay Zrt.-vel fennálló szerződése alapján.
A Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció választása tehát a Fogyasztó részéről nem automatikus,
mivel az Izzypay Zrt. által elvégzett automatikus logikai vizsgálattól függően jelenik meg a Fogyasztó
részére a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció lehetősége. Amennyiben a Fogyasztó részére
megjelenik ezen fizetési opció és kiválasztja azt, akkor ezt követően a Fogyasztó által adott hozzájárulás
alapján az Izzypay Zrt. ellenőrzi, hogy a Fogyasztóval szemben fennállnak-e kizáró okok.
Ilyen kizáró okok az alábbiak lehetnek:
- Fogyasztó a személyazonosító igazolvánnyal („személyi igazolvány”) korábban elkövetett
visszaélést a „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás tekintetében
- 3 hónapnál nem régebbi személyazonosító igazolvány
- Korábban igénybe vett „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatásból fennálló kintlévőség
- „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatásra való jogosultság értékelése kapcsán szükséges
adatkezelésre vonatkozóan a hozzájárulás megtagadása a Fogyasztó részéről
- az Izzypay Felhasználói Fiók létrehozásához és biztosításához szükséges adatkezelés kapcsán a
hozzájárulás megtagadása a Fogyasztó részéről
(úgynevezett „Előminősítési folyamat”)
Amennyiben a fenti kizáró okok közül valamelyik fennáll a Fogyasztóval szemben, akkor Fogyasztó nem
tudja igénybe venni a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót, melyről a Kereskedő Online
Áruházában kap tájékoztatást.
Amennyiben az Előminősítési folyamat sikeres eredménnyel zárul, úgy az Izzypay Zrt. egy úgynevezett
„Tényleges Minősítési folyamatot” is elvégez, hogy ellenőrizze a lentebb felsorolt kizáró okok
valamelyike a Fogyasztóval szemben fennáll-e. Ez azt jelenti, hogy megvizsgálja a
Fogyasztó által Izzypay Zrt. részére megadott személyazonosító igazolvány („személyi igazolvány”)
szám segítségével a Belügyminisztérium személyiadat-és lakcímnyilvántartásából lekérdezett adatok alapján, hogy a Fogyasztóval szemben fennáll-e olyan kizáró ok, ami miatt Fogyasztó a Vásárolj Most,
Fizess Később Fizetési Opciót nem jogosult igénybe venni.
Ilyen kizáró okok az alábbiak lehetnek:
- Fogyasztó lejárt/nem valós személyazonosító igazolványszámot adott meg
- Fogyasztó nem töltötte be a 18. életévét
- 3 hónapnál nem régebbi személyazonosító igazolvány
- Fogyasztó nem magyar állampolgár
- Fogyasztónak nem Magyarország területén található a szállítási, számlázási címe vagy lakcíme
A fenti kizáró okok nem együttes feltételek, így, ha már egy kizáró ok is fennáll a Fogyasztóval szemben,
akkor a Fogyasztó nem jogosult a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció igénybevételére.
Amennyiben valamely kizáró ok fennáll a Fogyasztóval szemben és Fogyasztó még sem tudja igénybe
venni a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót, úgy erről a Kereskedő tájékoztatja a Fogyasztót.
Amennyiben Fogyasztó jogosult a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót igénybe venni, úgy
tudomásul veszi, hogy ezen fizetési halasztásra vonatkozó szolgáltatást megrendeli és vállalja, hogy
fizetési kötelezettségét - mely az általa vásárolt Áru(k), illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat (pl.
szállítási díj) együttesen jelenti - teljesíti.
Az Izzypay Zrt. csak és kizárólag a fogyasztói követelés, azaz az Áru(k) ellenértékének beszedésére és érvényesítésére jogosult, de a Fogyasztó által megvásárolt Áru(k), azaz a vásárláshoz kapcsolódó minden egyéb fogyasztói igényérvényesítés (pl. fogyasztói reklamáció, hibásteljesítés, termékcsere stb.)
tekintetében továbbra is Kereskedő jogosult és köteles eljárni a Fogyasztóval szemben.
Az Izzypay Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció
szolgáltatás nyújtását az ún. „tényleges bírálatot követően” megállítsa és megtagadja, különösen abban az
esetben, ha az Izzypay Zrt. a tényleges bírálatot követően észleli, hogy a Fogyasztó valótlan adatokat
adott meg a regisztráció során, illetve a megadott adatokkal kapcsolatban bármilyen visszaélés gyanúja merült fel. A Fogyasztót teljes körű felelősség terheli, amennyiben valótlan adatokat adott meg vagy más személy adataival visszaélt a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció igénylésekor illetve használata során. A Fogyasztó köteles haladéktalanul jelezni, ha adatainak bármilyen illetéktelen felhasználását, illetve a biztonság egyéb módon való megsértését észleli.

2 Fizetési határidő
A Fogyasztó az Áru(k) teljes ellenértékét a vásárlás Kereskedő általi teljesítés napját követő 14 napon
belül köteles megfizetni az elérhető fizetési lehetőségek valamelyikének útján.

3. Késedelmes teljesítés következménye

A Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció igénybevétele során nem terheli a Fogyasztót plusz
költség, díj, ami ezen fizetési lehetőség igénybevételét lehetővé teszi. Ugyanakkor, ha a Fogyasztó
fizetési késedelembe esik, akkor késedelmi díjak kerülhetnek felszámítására az alábbiak szerint:
3.1. Abban az esetben, ha a Fogyasztó az Áru(k) ellenértékét nem fizeti meg a megadott határidő lejártáig
Kereskedő felé, amelynek felmerüléséről a Kereskedő haladéktalanul értesítette a Fogyasztót,
valamely elektronikus kommunikációs csatornán keresztül, akkor Kereskedő jogosult az Áru(k)
ellenértékén felül késedelmi díj érvényesítésére, amely Kereskedő felé fennálló tartozása 10%-ának
megfelelő összeg, de legalább 2.000 Ft és legfeljebb 5.000 Ft lehet.
3.2. Abban az esetben, amennyiben a Fogyasztó a fizetési kötelezettségét a 3.1 pontban foglalt késedelmi
díj fizetési határidőt követő 8. napon sem teljesítette maradéktalanul a Kereskedő felé, akkor a
Kereskedő az Áru(k) ellenértéke 10%-ának megfelelő összegű további késedelmi díjra jogosult,
amelynek felmerüléséről a Kereskedő haladéktalanul értesítette a Fogyasztót, valamely elektronikus
kommunikációs csatornán keresztül és amelynek összege legalább 4.000 Ft és legfeljebb 8.000 Ft.

Webáruház készítés